Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

O nama
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.

Garancija kvalitete


Na temelju definirane vizije koja glasi: "Biti vodeća oftalmološka klinika u regiji uz cijene prihvatljive korisniku i vlasniku, korištenjem najsuvremenijih dostignuća u medicini, naročito u oftalmologiji", direktor Specijalne bolnice za oftalmologiju „Svjetlost“ donosi sljedeću odluku:

POLITIKU KVALITETA

Mi prihvaćamo da su glavne vrijednosti koje definiraju parametre kvaliteta u našoj klinici: dostojanstvo i zadovoljstvo ljudi, izbor i privatnost, dostupnost vrhunskoj zdravstvenoj zaštiti, učinkovitost i efikasnost naših zaposlenika i odjela.

Čvrsto vjerujemo da su:
  • Pristup orijentiran prema pacijentima;
  • Profesionalna kompetencija i etika;
  • Profesionalna odgovornost;
  • Sistemski pristup svim zanimanjima;
  • Procesni pristup u rješavanju važnijih problema, Timski rad;
  • Pravilan odnos prema našim dobavljačima;
  • Efikasno vođenje svih odjela klinike
preduvjet za ukupno poboljšanje kvaliteta naših usluga i zdravstvene zaštite naših pacijenata.

Uvjereni smo da su profesionalna odgovornost i odgovornost menadžmenta obaveza koja vodi poboljšanju kvaliteta naših usluga, uz pozitivnu stimulaciju, korištenje informacija, stručnu edukaciju te kompetenciju i etiku svih zaposlenika u našoj klinici.

Specijalna bolnica za oftalmologiju „Svjetlost“ će u saradnji s Ministarstvom zdravstva i drugim institucijama raditi na stalnom poboljšanju i unapređenju postojećih usluga koje će se temeljiti u nabavci savremene opreme, specijalizaciji i subspecijalizaciji mladih inventivnih kadrova, uređenju adekvatnih radnih prostora te u proširenju kliničkih aktivnosti, a što će biti u skladu sa stvarnim zahtjevima, potrebama i očekivanjima naših pacijenata.

U svim segmentima našeg djelovanja na razini smo vrhunskih svjetskih zdravstvenih ustanova kako bi se postigla poslovna izvrsnost i vrhunska kontinuirana medicinska skrb. Preduvjeti za to su integrirani informacijski sistemi, vrhunska interna i eksterna edukacija svih zaposlenika, visoka svijest i etika, poštivanja prava pacijenata na tačnu informaciju o prognozi, modalitetima liječenja i rizicima te savremena logistička podrška svim procesima u očnoj klinici.


DIREKTOR 
Prof.dr.sc. Nikica Gabrić