Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Novosti

Aktualna događanja i novosti klinike Svjetlost

Klinika Svjetlost Sarajevo zapošljava

Klinika Svjetlost Sarajevo zapošljava
Klinika Svjetlost u Sarajevu primit će 2 specijalizanta/ice iz oftalmologije i omogućiti im uvjete profesionalnog razvoja u skladu s najvišim standardima struke.
Na osnovu Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara i Odluke Federalnog ministarstva zdravstva o Planu specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika  Kantona Sarajevo 
 
Raspisuje se
KONKURS
za izbor i prijem dva ljekara na specijalizaciju
 
Uslovi: Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:
  • VSS Medicinski fakultet
  • Položen stručni ispit
  • Poznavanje stranog jezika
  • Godina dana radnog iskustva u struci
Uz prijavu na konkurs dostaviti:
  • Diplomu o završenom fakultetu
  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  • Uvjerenje/potvrdu o poznavanju stranog jezika
  • Licencu za samostalan rad izdatu od nadležne Komore
  • Prepis ocjena sa fakulteta
  • Dokaz o radnom iskustvu
Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu: 
 
PZU Poliklinika za oftalmologiju Svjetlost
Dr. Mustafe Pintola 23
71.210 Ilidža
 
Ili putem linka: "PRIJAVI SE NA OGLAS".
 
Prijave se dostavljaju u roku od 7 dana od dana objavljivanja konkursa.
 
Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova Konkursa mora biti ovjerena fotokopija. PZU za oftalmologiju Svjetlost nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz molbu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Uz dokumentaciju dostaviti i kontakt telefon.